مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
These insulators are used for medium voltage overhead distribution lines to fix the conductors to the post bodies.
Specifications
Insulator Type PN-1117 PN-1119 PN-1120 PN-1017 PN-1127 PN-1171
Creepage distance (mm) 255 255 385 432 432 480
Height of Insulator (mm) 144 137 184 165 211 211
Nominal Voltage (kV) 11 11 20 20 20 20
Mechanical failing load (kN) 11 11 13.6 13.6 13.6 13.6
Puncture withstand voltage (kV) 105 105 145 145 145 145
Dry power frequency withstand voltage (kV) 75 75 125 125 125 125
Wet power frequency withstand voltage (kV) 35 35 65 65 65 65
Average weight of insulator (Kg) 2.1 2.2 3.9 5.5 5.1 6.3

Other types of insulators which are not covered by this catalogue can also be produced upon customer's request.
 
17 OCTOBER 2017 243
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019