این مقره ها در خطوط توزیع ولتاژ متوسط مورد استفاده قرار می گیرند . وظیفه این مقره ها محکم نمودن هادی ها بر روی بدنه تیر می باشد.این مقره ها در استاندارد IEC-60383 تحت عنوان مقره های قابل پانچ (نوع B) معرفی شده و مقره های سوزنی نامیده می شوند.

برنامه تولید این شرکت در مورد مقره های این گروه شامل محصولات زیر می باشد :
  1.  مقره های سوزنی 11 کیلو ولت
  2.  مقره های سوزنی 20 کیلو ولت
سایر انواع مقره هایی که در این کاتالوگ ذکر نشده اند نیز مطابق درخواست مشتری قابل تولید می باشند.

 
 
Specifications
Insulator Type PN-1117 PN-1119 PN-1120 PN-1017 PN-1127 PN-1171
Creepage distance (mm) 255 255 385 432 432 480
Height of Insulator (mm) 144 137 184 165 211 211
Nominal Voltage (kV) 11 11 20 20 20 20
Mechanical failing load (kN) 11 11 13.6 13.6 13.6 13.6
Puncture withstand voltage (kV) 105 105 145 145 145 145
Dry power frequency withstand voltage (kV) 75 75 125 125 125 125
Wet power frequency withstand voltage (kV) 35 35 65 65 65 65
Average weight of insulator (Kg) 2.1 2.2 3.9 5.5 5.1 6.3

 
 
01 مرداد 1394 17116

برچسب ها :

مقره
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025